امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

دسته نمونه کارها: گردشگری

شرکت گردشگری فارس
طراحی و توسعه وب, گردشگری
گردشگری توقشم
طراحی و توسعه وب, گردشگری
توقشم
طراحی و توسعه وب, گردشگری