امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

شرکت گردشگری فارس

مشاهده دمو

نام سایت: شرکت گردشگری فارس

موضوع: ارائه خدمات مهمانان ورودی به ایران

کارهای انجام شده: طراحی سایت, موسس, سهامدار, مدیریت

کارفرما: شرکت فارس کشور لهستان