امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

موسسه فرهنگی و هنری عمارت پلاک ۸۵

مشاهده دمو

نام سایت: مجموعه فرهنگی هنری عمارت پلاک هشتاد و پنج

موضوع: مجموعه چند منظوره فرهنگی، تفریحی

کارهای انجام شده: طراحی سایت, بازسازی, تجهیز, آموزش پرسنل, مدیریت

کارفرما: موسسه فرهنگی هنری عمارت پلاک ۸۵