امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

گردشگری توقشم

مشاهده دمو

نام سایت: گردشگری – توقشم

موضوع: ارائه خدمات گردشگری آنلاین

کارهای انجام شده: طراحی سایت, موسس, سهامدار

کارفرما: شرکت فرانمای قشم