امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

توقشم

مشاهده دمو

نام سایت: توقشم

موضوع: ارائه خدمات جامع آنلاین

کارهای انجام شده: طراحی سایت, موسس, سهامدار

کارفرما: شرکت فرانمای قشم