امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:تورگردانان

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ کانال های توزیع خدمات گردشگری

“توزیع محصولات صنعت گردشگری با همکاری بخش خصوصی و دولتی اساس موفقیت اقتصاد گردشگری است.”