امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

امیرعباس بشاش

مدیریت حرفه ای هتلداری

مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه

طراح و توسعه دهنده وب

برچسب:اقتصاد گردشگری

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ کانال های توزیع خدمات گردشگری

“توزیع محصولات صنعت گردشگری با همکاری بخش خصوصی و دولتی اساس موفقیت اقتصاد گردشگری است.”

۶ مهر ۱۳۹۵ روز جهانی گردشگری

روز جهانی گردشگری ۲۰۱۶ با موضوع “گردشگری برای توسعه پایدار” برگزار شد و تاکید بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار جهانی داشت.