پاسارگاد
تخت جمشید
باغ فین کاشان
میدان نقش جهان اصفهان